Odluke

    ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GPRŠ ZA I POLUGODIŠTE 

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji GPRŠ za I polugodiš.pdf

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024 GODINU

Odluka o usvajanju GPRŠ 23-24.pdf

ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA

ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA.pdf
Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju škole za 2022. godin.pdf
Odluka o usvajanju izvjestaja o poslovanju skole po godisnjem obracunu za 2021..pdf
Odluka o rashodu stalnih sredstava za 2021..pdf
Odluka.pdf