UPRAVA ŠKOLE :

  DIREKTORICA ŠKOLE:  SUVADA MUFTIĆ

     PEDAGOG ŠKOLE        SEKRETAR ŠKOLE

          MAIDA ŠAHINAGIĆ            AMIR RIZVANOVIĆ  

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Alma Redžović I-1
Emina Dervić I-2
Azra Husejinović I-3 

Vahida Kovač  II-1
Sedina Boračić II-2
Zineta Vejzović II-3

Hajra Lazović III-1
Azemima Behlulović III-2
Elma Gagula-Šerifović III-3

Munevera Ćatović IV-1
Esmina Husomanović IV-2
Enisa Drakovac IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VI1
Almir Gekić 
Zehra Mujkić

ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić VIII2
Semira Fočo IX2
Kornelia Sabo-Mehić
Fejzović Edina

 NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević
Amra Šahbegović

 HISTORIJA/POVIJEST

Senada Jusić-Dučić
Adina Kurtović

 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS  i DRUŠTVO

Zakira Adilović V2

MATEMATIKA

Daut Šaljić VIII1
Hava Fejzović IX1
Koviljka Curavić
Mirela Avdibegović 

BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin VI2
Elmedin Spahić

FIZIKA

Koviljka Curavić

 HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot

KULTURA ŽIVLJENJA

Behija Hot

 LIKOVNA KULTURA

Dženana Džankić
Ivanka Raguž

 MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović VII2

TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić V3
Kenan Fejzović IX3

INFORMATIKA

Mirela Avdibegović 
Kenan Fejzović IX3

 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža VII3 
Elvir Mekić VI
3

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Amela Tiro

VJERONAUKA

Selim Kalafat V1
Meliha Suljić  

BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

 DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić

ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić VI3

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ
SERVIRKA - ZINETA DIZDAR
HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO
KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆ