UPRAVA ŠKOLE :

  DIREKTORICA ŠKOLE:  SUVADA MUFTIĆ

     PEDAGOG ŠKOLE        SEKRETAR ŠKOLE

          MAIDA ŠAHINAGIĆ            RAMIZA TUCAKOVIĆ

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Munevera Ćatović I-1
Esmina Husomanović I-2
Enisa Drakovac I-3

Alma Redžović II-1
Emina Dervić II-2
Azra Husejinović II-3 

Vahida Kovač  III-1
Sedina Boračić III-2
Zineta Vejzović III-3

Hajra Lazović IV-1
Azemima Behlulović IV-2
Elma Gagula-Šerifović IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VII1
Almir Gekić 
Nermina Puzić-Mujaković

ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić IX2
Semira Fočo V3
Kornelia Sabo-Mehić
Fejzović Edina

 NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević VIII1
Jasmin Bojadžija

 HISTORIJA/POVIJEST

Senada Jusić-Dučić V1
Adina Kurtović

 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS  i DRUŠTVO

Zakira Adilović VI2

MATEMATIKA

Daut Šaljić IX1
Hava Fejzović
Koviljka Curavić
Mirela Avdibegović 

BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin VII2
Suada Muslić

FIZIKA

Koviljka Curavić

 HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot

KULTURA ŽIVLJENJA

Behija Hot

 LIKOVNA KULTURA

Ivanka Raguž
Džana Serdarević

 MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović VIII2

TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić VI3
Kenan Fejzović V2

INFORMATIKA

Mirela Avdibegović 
Kenan Fejzović V2

 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža VII3 
Elvir Mekić VI
3

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Lejla Karahodžić

VJERONAUKA

Selim Kalafat VI1
Meliha Suljić  

BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

 DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić

ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić VII3

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ
SERVIRKA - ZINETA DIZDAR
HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO
KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆ