UPRAVA ŠKOLE :

  DIREKTORICA ŠKOLE:  SUVADA MUFTIĆ

     PEDAGOG ŠKOLE        SEKRETAR ŠKOLE

          MAIDA ŠAHINAGIĆ            RAMIZA TUCAKOVIĆ

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Hajra Lazović I-1
Azemima Behlulović I-2
Elma Gagula-Šerifović I-3

Munevera Ćatović II-1
Esmina Husomanović II-2
Enisa Drakovac II-3

Alma Redžović III-1
Emina Dervić III-2
Azra Husejinović III-3 

Vahida Kovač  IV-1
Sedina Boračić IV-2
Zineta Vejzović IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VIII1
Almir Gekić V3

ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić VI3
Semira Fočo V2
Kornelia Sabo-Mehić
Azra Lulić

 NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević IX1
Jasmin Bojadžija

 HISTORIJA/POVIJEST

Suada Husičić
Adina Kurtović

 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS  i DRUŠTVO

Zakira Adilović VII2

MATEMATIKA

Daut Šaljić VI1
Hava Fejzović V1
Koviljka Curavić
Mirela Avdibegović 

BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin VIII2
Suada Muslić

FIZIKA

Koviljka Curavić

 HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot

KULTURA ŽIVLJENJA

Besima Kunić

 LIKOVNA KULTURA

Ivanka Raguž
Alen Podgorica

 MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović IX2

TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić VII3
Kenan Fejzović VI2

INFORMATIKA

Mirela Avdibegović 
Kenan Fejzović VI2

 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža IX3 
Elvir Mekić VIII
3

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Hajrulahović-Alibegović

VJERONAUKA

Selim Kalafat VII1
Meliha Suljić  

BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

 DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić

ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić VIII3

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ
SERVIRKA - ZINETA DIZDAR
HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO
KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆ